Pohjanmaan Partiolaisten tiedote koskien Suomen Partiolaisten linjausta siirtyä kasvisruoan tarjoamiseen tapahtumissaan

Piirille on tullut useita yhteydenottoja koskien Suomen Partiolaisten 25.1.2022 julkaisemasta linjauksesta siirtyä tarjoamaan tapahtumissaan kasvisruokaa. Linjaus koskee vain Suomen Partiolaisten eli partion keskusjärjestön järjestämiä tapahtumia, koulutuksia, kokouksia ja leirejä (pois lukien Kajo 2022). Paikallistasolla lippukunnat ja piirit päättävät itse, millaista ruokaa tarjoavat tapahtumissaan.

Pohjanmaan Partiolaisten tapahtumissa on jatkossakin tarjolla sellaista ruokaa, joka sopii kaikille niihin osallistuville ja ottaa kaikki erityisruokavaliot huomioon. Suosimme kotimaista lähiruokaa ja pyrimme lisäämään kasvispainotteisen ruoan määrää ravitsemussuosituksia noudattaen. Tuemme myös lippukuntia oman tarjontansa kehittämisessä ympäristöystävällisempään suuntaan. Piirimme lippukunnissa on kasvava joukko partiolaisia niin kaupungeista kuin maaseudulta ja kotiseudulla on suuri merkitys monille toimintamme piirissä kasvavalle lapselle ja nuorelle. Piirimme alueella on paljon vastuullisesti toimivia ruoan tuottajia ja toimittajia, joiden työtä arvostamme ja joiden kanssa paikalliset partiolaiset ovat jo pitkään tehneet yhteistyötä.

Suomen Partiolaisten linjaus perustuu vuoden 2020 jäsenkokouksen päätökseen, jossa päätettiin, että partion tulisi olla vahvemmin ilmastopositiivinen liike ja tavoitella hiilineutraaliutta viimeistään vuoteen 2030 mennessä. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi on tehty Partioneuvoston hyväksymä Hiilineutraali partio 2030 suunnitelma, joka sisältää konkreettisia toimenpiteitä hiilineutraaliuden saavuttamiseksi. Pohjanmaan Partiolaiset on muiden Suomen partiopiirien tapaan mukana keskusjärjestön johtamassa, partion strategian mukaisessa, ilmastotyössä. Ruokailujen järjestämisen ja tarjottavan ruoan lisäksi on tärkeää miettiä partion eri tasoilla, millä eri tavoin hiilineutraaliuteen voidaan pyrkiä. Erityisen tärkeää on kannustaa partiolaisia ajattelemaan valittujen toimintatapojen merkitystä monista eri näkökulmista.

Pohjanmaan Partiolaisissa toimii vastuullisuusjaosto, jonka yhtenä tehtävänä on laatia piirin oma vastuullisuussuunnitelma yhteistyössä eri toiminnanalojen kanssa. Aiheeseen on siis piirissämme jo tartuttu ja haluamme työskennellä yhdessä lippukuntien kanssa vastuullisemman partiotoiminnan hyväksi. Lisäksi partiossa on jo käytössä WWF:n kanssa yhteistyössä laadittu Kestävästi Partiossa – tunnus, jonka hakuprosessi haastaa lippukuntia tarkastelemaan ja kehittämään toimintaansa kestävien periaatteiden mukaisesti.

Olemme partiopiirinä sitoutuneet osallistumaan Suomen Partiolaisten voimassa olevan strategian edistämiseen ja teemme sen huomioiden piirimme alueelliset erot ja lippukuntiemme tarpeet.

Piirihallitus
Pohjanmaan Partiolaiset ry