Piirikokoukset

Piirin asioista päättää piirin kokous. Kokouksessa päätösvaltaa käyttävät piirin jäsenlippukunnat. Piirin varsinaiset kokoukset ovat vuosittain kevät- ja syyskokous. Kevätkokous pidetään helmi-huhtikuun aikana ja syyskokous syys-marraskuun aikana.


Syyskokous 2025

Pohjanmaan Partiolaiset ry:n syyskokous järjestetään lauantaina 9.11.2024 klo 13.00 Piirin keski-osassa. Syyskokouksen aamupäivässä järjestetään erilaisia työpajoja.

Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen pykälän 4 määräämät asiat.

Syyskokoukseen ilmoittaudutaan 15.10. mennessä tapahtumakalenterin kautta. Kokouskutsut ja ohjeet lähetetään lippukunnanjohtajistolle sähköpostilla sekä lisäksi löytyvät lähempänä kokousajankohtaa tältä sivulta.

Jäsenlippukunnat voivat toimittaa kokousedustajiensa valtakirjan sähköisesti järjestökoordinaattori Riitta Kivijärvelle (riitta.kivijarvi@partio.fi) ennen kokousta tai tuoda sen kokouspaikalle.

Tapahtumalla on käytössä Helppo Tulla -tunnus eli valmius huomioida osallistujien tarpeet seuraavien osa-alueiden osalta: Hyvä olla, ruoka, liikkuminen ja katsomus. Lisätietoja löytyy osoitteesta partio.fi/helppotulla

Tervetuloa!
Pohjanmaan Partiolaiset ry:n hallitus

Päivän aikataulu

Aikataulu päivittyy lähempänä

Aamukahvi
Työpajat
Lounas koko päivään osallistuneille
13.00 Pohjanmaan Partiolaiset ry:n syyskokous

Valtakirjojen tarkistuspiste aukaistaan viimeistään lounaalla


Lippukuntien osallistuminen piirin kokouksiin

Piirin kokouksissa on rekisteröidyillä partiolippukunnilla yksi ääni jäsenyhdistyksen jokaista alkavaa 50 jäsenmaksunsa maksanutta jäsentään kohden. Rekisteröidyt partiolippukunnat valitsevat piirin kokouksiin äänivaltaa käyttävät edustajansa ja heille varaedustajia korkeintaan vuodeksi kerrallaan.

Lippukunta päättää kokouksessaan ääntensä käyttäjät ja yhdistyksen viralliset nimenkirjoittajat vahvistavat valtakirjan oikeaksi. Nimenkirjoittajien muutoksen voi tehdä paperisella lomakkeella tai sähköisesti (linkit vievät Patentti- ja rekisterihallituksen sivuille).

Kokouskutsu lähetetään jäsenille  sähköpostitse vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta. Kokouksen kannalta oleelliset liitteet, kuten hallituksen esitys kokouksen menettelytapasäännöksi sekä esityslistaksi on oltava jäsenistön saatavilla kaksi viikkoa ennen kokousta.  Kutsussa on mainittava esille tulevat asiat. 

Kokouksessa käsiteltäväksi halutut ehdotukset on toimitettava hallitukselle, kevätkokoukseen 1.1. ja syyskokoukseen 1.8. mennessä huomioon ottaen yhdistyslain 24 §:n määräykset.

Linkit kevätkokous 2024 kokousmateriaaleihin

Syyskokouksen kokousmateriaalit päivittyvät syksyllä.


Kokousten ohjelma

1. Valita kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri.
2. Todeta kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.                                                                             3. Vahvistaa kokouksen menettelytapasääntö.
4. Valita kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.
5. Valita kaksi ääntenlaskijaa.
6. Vahvistaa vuosikertomus ja tilinpäätös sekä päättää vastuuvapauden myöntämisestä piirin hallitukselle ja muille tilivelvollisille.
7. Valita edustajat Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter ry:n seuraaviin kokouksiin.
8. Päättää seuraavan vuoden jäsenmaksusta.
9. Käsitellä hallituksen ja jäsenten esittämät, kokouskutsussa mainitut asiat.

1. Valita kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri.
2. Todeta kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
3. Vahvistaa kokouksen menettelytapasääntö.
4. Valita kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.
5. Valita kaksi ääntenlaskijaa.
6. Hyväksyä toimintasuunnitelma seuraavaa toimintakautta varten.
7. Hyväksyä talousarvio seuraavaa toimintakautta varten.
8. Vahvistaa hallituksen jäsenten lukumäärä seuraavaksi toimikaudeksi.
9. Valita hallituksen puheenjohtajan tilalle puheenjohtaja.
10. Valita hallituksen varapuheenjohtajan tilalle varapuheenjohtaja.
11. Valita hallituksen jäsenten tilalle hallituksen jäsenet.
12. Valita edustajat Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter ry:n seuraaviin kokouksiin.                   

13.  Valita seuraavaksi tilikaudeksi tilintarkastajayhteisö, joka nimeää keskuudestaan vastuutilintarkastajan.
14. Käsitellä piirin hallituksen ja jäsenten esittämät, kokouskutsussa mainitut asiat.

Piirin säännöt (PDF)

POHJANMAAN PARTIOLAISET RY:N SÄÄNNÖT

Voimassaolevat säännöt: 30.12.2021 11:25:50

1 §
NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI
Yhdistyksen nimi on Pohjanmaan Partiolaiset ry.
Sen kotipaikka on Oulu ja kielenä suomi. Yhdistys voi käyttää
toiminnassaan myös ruotsin kieltä.
Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimeä piiri.
Piirin toiminta-alueen määrää Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter
ry:n partioneuvosto.

2 §
TARKOITUS JA TOIMINTA
Piirin tarkoituksena on edistää toiminta-alueensa partiolaisten
myönteistä kokonaiskehitystä. Se pyrkii kasvattamaan terveitä,
sosiaalisen vastuunsa tuntevia yksilöitä. Tähän sisältyy myös
yksilöiden valmiuksien kehittäminen siten, että he pystyvät luovasti
toimimaan yhteiskunnassa.
Piiri toimii Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter ry:n
jäsenjärjestönä ja pyrkii toteuttamaan tarkoitustaan
partiokasvatuksen muodoin, joihin kuuluvat kansainvälinen-,
kulttuuri-, raittius-, uskonnollinen- ja yhteiskunnallinen kasvatus
ja joita toteutetaan johtajakoulutuksessa, kokouksissa, kursseilla,
leireillä, retkillä ja ikäkausittain toteutetussa partio-ohjelmassa.
Piirin harjoittamassa uskonnollisessa kasvatuksessa noudatetaan
Suomen evankelis-luterilaisen kirkon ja Suomen ortodoksisen kirkon
tunnustusta ja muuta uskontoa tunnustaville partiolaisille varataan
mahdollisuus saada oman tunnustuksensa mukaista kasvatusta.
Piiri on puoluepoliittisesti sitoutumaton.
Piiri voi harjoittaa julkaisutoimintaa.

3 §
JÄSENET
Piirin jäseniä ovat varsinaiset jäsenet, joita ovat piirin
hallituksen hyväksymät rekisteröidyt partiolippukunnat.
Varsinaisten jäsenten lisäksi piirillä voi olla B-jäseniä, joita
ovat piirin hallituksen hyväksymät piirin toiminta-alueella toimivat
rekisteröidyt partiolaisten muodostamat ja muutenkin partioaatetta
edistävät yhdistykset.
Piirin kannattajajäseneksi piirin hallitus voi hyväksyä sekä
yksityisiä henkilöitä että oikeuskelpoisia yhteisöjä.
Piirin kokous voi piirin hallituksen esityksestä kutsua
kunniajäseniksi, jotka ovat erityisen ansiokkaasti toimineet piirin
hyväksi.

4 §
PIIRIN KOKOUKSET JA NIIDEN TEHTÄVÄT
Piirin asioista päättää piirin kokous. Piirin varsinaiset kokoukset
ovat vuosittain kevät- ja syyskokous. Kevätkokous pidetään helmihuhtikuun
aikana ja syyskokous syys-marraskuun aikana. Piirin
kokoukseen voidaan osallistua hallituksen niin päättäessä myös
tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla.
Ylimääräinen kokous on kutsuttava koolle jos piirin kokous niin
päättää, jos vähintään 1/10 piirin äänivaltaisista jäsenistä sitä
hallitukselta pyytää erityisesti ilmoitettua asiaa varten tai jos
hallitus pitää sitä tarpeellisena.
Piirin kokouksissa on rekisteröidyillä partiolippukunnilla yksi ääni
jäsenyhdistyksen jokaista alkavaa 50 jäsenmaksunsa maksanutta
jäsentään kohden.
Rekisteröidyt partiolippukunnat valitsevat piirin kokouksiin
äänivaltaa käyttävät edustajansa ja heille varaedustajia korkeintaan
vuodeksi kerrallaan. Sama edustaja voi käyttää enintään kolme ääntä
ja hän voi edustaa oman lippukuntansa lisäksi korkeintaan yhtä
partiolippukuntaa. Edustaja ei voi valtuuttaa toista henkilöä
tilalleen.
Kutsu piirin kokouksiin on lähetettävä kaikille jäsenille
kirjallisesti tai sähköpostitse viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen
kokousta. Kokouksen kannalta oleelliset liitteet, kuten hallituksen
esitys kokouksen menettelytapasäännöksi sekä esityslistaksi on
oltava jäsenistön saatavilla kaksi (2) viikkoa ennen kokousta.
Kutsussa on mainittava esille tulevat asiat.
Piirin kokouksissa on B-jäsenillä, kannattajajäsenillä ja
kunniajäsenillä läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta.
Kokouksessa käsiteltäviksi halutut ehdotukset on toimitettava
hallitukselle, kevätkokoukseen 1.1. ja syyskokoukseen 1.8. mennessä
huomioon ottaen yhdistyslain 24 §:n määräykset.
Kevätkokouksen tehtävänä on
1. Valita kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri.
2. Todeta kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3. Vahvistaa kokouksen menettelytapasääntö
4. Valita kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.
5. Valita kaksi ääntenlaskijaa.
6. Vahvistaa vuosikertomus ja tilinpäätös sekä päättää
vastuuvapauden myöntämisestä piirin hallitukselle ja muille
tilivelvollisille.
7. Valita edustajat Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter ry:n
seuraaviin kokouksiin.
8. Päättää seuraavan vuoden jäsenmaksusta
9. Käsitellä hallituksen ja jäsenten esittämät, kokouskutsussa
mainitut asiat.
Syyskokouksen tehtävänä on
1. Valita kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri.
2. Todeta kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3. Vahvistaa kokouksen menettelytapasääntö
3. Valita kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.
4. Valita kaksi ääntenlaskijaa.
5. Hyväksyä toimintasuunnitelma seuraavaa toimintakautta varten.
6. Hyväksyä talousarvio seuraavaa toimintakautta varten.
7. Vahvistaa hallituksen jäsenten lukumäärä seuraavaksi
toimikaudeksi.
8. Valita hallituksen puheenjohtajan tilalle puheenjohtaja
7. Valita hallituksen varapuheenjohtajan tilalle varapuheenjohtaja
8. Valita hallituksen jäsenten tilalle hallituksen jäsenet
9. Valita edustajat Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter ry:n
seuraaviin kokouksiin.
10. Valita seuraavaksi tilikaudeksi tilintarkastajayhteisö, joka
nimeää keskuudestaan vastuutilintarkastajan.
11. Käsitellä piirin hallituksen ja jäsenten esittämät,
kokouskutsussa mainitut asiat.

5 §
PIIRIN HALLITUS JA SEN TEHTÄVÄT
Piirin hallituksen muodostavat hallituksen puheenjohtaja, joka
toimii piirinjohtajana ja varapuheenjohtaja, joka toimii piirin
varajohtajana sekä viidestä kymmeneen (5-10) muuta jäsentä.
Hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä jäsenet valitaan
kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan. Hallituksen puheenjohtajan,
varapuheenjohtajan tai hallituksen muun jäsenen tehtävään voidaan
valita yhtäjaksoisesti enintään kolmeksi kaksivuotiskaudeksi.
Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja
ja vähintään puolet sen jäsenistä on läsnä. Hallituksen
puheenjohtajan ollessa läsnä hallituksen varapuheenjohtaja lasketaan
jäseneksi tarkasteltaessa päätösvaltaisuutta.
Hallituksen tehtävänä on
1. Ohjata ja valvoa piirin toimintaa.
2. Edustaa piiriä.
3. Huolehtia piirin kokousten koollekutsumisesta.
4. Huolehtia piirin kokousten päätösten täytäntöönpanosta.
5. Ratkaista jäseneksi liittymisanomukset, jäsenyydestä erottamiset
ja pitää jäsenluetteloa.
6. Vastata piirin talouden ja omaisuuden hoidosta.
7. Vahvistaa 8 §:ssä mainitut ohjesäännöt.
8. Ottaa piirille tarpeellisiksi katsomansa toimihenkilöt.

6 §
PIIRINJOHTAJA JA PIIRIN VARAJOHTAJA
Sivu: 4(5)
Piirinjohtajan tehtävänä on
1. Kutsua piirin hallituksen kokoukset koolle.
2. Johtaa puhetta piirin hallituksen kokouksissa.
3. Edustaa piiriä hallituksen toimeksiannon mukaisesti.
7 §
TOIMIHENKILÖT
Käytännön asioiden hoitoa varten piirillä voi olla toimisto sekä
tarpeellinen henkilöstö.

8 §
TOIMINTAOHJESÄÄNTÖ
Piirin toimi- ja luottamushenkilöiden oikeudet ja velvollisuudet
sekä sen elinten toimintaa määritellään toimintaohjesäännössä.
Toimintaohjesäännön vahvistaa hallitus, joka voi vahvistaa myös
muita tarpeellisia ohjesääntöjä.

9 §
JÄSENMAKSU
Piirille perittävästä seuraavan vuoden jäsenmaksusta päättää piirin
kevätkokous.
Varsinaiset jäsenet, B-jäsenet ja kannattajajäsenet ovat velvollisia
suorittamaan jäsenmaksun.
Jäsenmaksu voi olla eri suuruinen eri jäsenryhmille samoin kuin
kannattajajäsenenä olevalle yksityiselle henkilölle ja yhteisölle.
Kunniajäsen on vapaa jäsenmaksuista.

10 §
TILIKAUSI
Piirin toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi. Tilit on jätettävä
tilintarkastajille viimeistään kuukautta ennen kevätkokousta.
Tilintarkastajien on annettava lausuntonsa hallitukselle viimeistään
kaksi (2) viikkoa ennen kevätkokousta.

11 §
TALOUS
Piirillä on oikeus omistaa kiinteistöjä ja osakkeita, ottaa vastaan
lahjoituksia ja testamentteja sekä järjestää varainkeräyksiä.

12 §
NIMEN KIRJOITTAMINEN
Piirin nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen
varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi heistä yhdessä hallituksen
määräämän hallituksen jäsenen tai hallituksen määräämän
toimihenkilön kanssa.

13 §
SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN
Näihin sääntöihin voidaan tehdä muutoksia piirin kokouksissa jos 2/3
äänestyksessä annetuista äänistä sitä kannattaa.

14 §
PIIRIN PURKAMINEN
Piiri purkautuu jos sitä koskeva päätös on tehty kahdessa
perättäisessä ainakin kuukauden väliajoin pidetyssä
piirinkokouksessa ja vähintään 2/3 äänestyksessä annetuista äänistä
on purkamista kannattanut tai yhdessä kokouksessa jos purkamista on
kannattanut 5/6 äänestyksessä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on
mainittava, että käsiteltäväksi tulee piirin purkaminen. Jos piiri
purkautuu, luovutetaan sen varat piirin päämäärien mukaiseen
toimintaan jälkimmäisen purkamisesta päättäneen kokouksen päätöksen
mukaisesti.