Tulevat vuosikokoukset

Kevätkokous 2020

Pohjanmaan Partiolaiset ry:n kevätkokous siirtyy myöhemmäksi. Kokouksen ajankohdan löydät tapahtumakalenterista

Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen pykälän 4 määräämät asiat sekä sääntömuutosesitys. Sääntömuutoksessa piirihallituksen kaikki jäsenet valittaisiin jatkossa yhtä aikaa piirihallitukseen, yksittäisten henkilöiden sijaan piirin tilintarkastajiksi valittaisiin tilintarkastusyhteisö ja lisäksi päätetään muista tarvittavista muutoksista.

Valtakirjojen tarkastus alkaa klo 12.15 kokouspaikalla. Tarjoilun vuoksi kevätkokoukseen on ilmoittauduttava  tapahtumakalenterin kautta.

Kokousmateriaali lähetetään lippukunnanjohtajille sekä löytyy lähempänä kokousajankohtaa piirin-vuosikokoukset -sivulta.

Tervetuloa!
Pohjanmaan Partiolaiset ry:n hallitus

Lippukuntien osallistuminen vuosikokouksiin

Piirin kokouksissa on rekisteröidyillä partiolippukunnilla yksi ääni jäsenyhdistyksen jokaista alkavaa 50 jäsenmaksunsa maksanutta jäsentään kohden.

Rekisteröidyt partiolippukunnat valitsevat piirin kokouksiin äänivaltaa käyttävät edustajansa ja heille varaedustajia korkeintaan vuodeksi kerrallaan. Sama edustaja voi käyttää enintään kolme ääntä ja hän voi edustaa oman lippukuntansa lisäksi korkeintaan yhtä partiolippukuntaa. Edustaja ei voi valtuuttaa toista henkilöä tilalleen.

Lippukunta päättää kokouksessaan ääntensä käyttäjät ja yhdistyksen viralliset nimenkirjoittajat vahvistavat valtakirjan oikeaksi. Nimenkirjoittajien muutoksen voi tehdä paperisella lomakkeella tai sähköisesti.

Kutsu piirin kokouksiin toimitetaan jäsenille kirjallisesti vähintään 2 viikkoa ennen kokousta ja kokousmateriaali lisätään tälle sivulle.

Piirin kokouksissa on B-jäsenillä, kannattajajäsenillä ja kunniajäsenillä läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta. Kokouksessa käsiteltäväksi halutut ehdotukset on toimitettava hallitukselle, kevätkokoukseen 31.12. ja syyskokoukseen 15.7. mennessä huomioon ottaen yhdistyslain 24 §:n määräykset.

Kokousmateriaalit näet täältä

1. Valita kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri.
2. Todeta kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
3. Valita kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.
4. Valita kaksi ääntenlaskijaa.
5. Vahvistaa vuosikertomus ja tilinpäätös sekä päättää vastuuvapauden myöntämisestä piirin hallitukselle ja muille tilivelvollisille.
6. Valita edustajat Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter ry:n seuraaviin kokouksiin.
7. Päättää seuraavan vuoden jäsenmaksusta.
8. Käsitellä hallituksen ja jäsenten esittämät, kokouskutsussa mainitut asiat.

1. Valita kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri.
2. Todeta kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
3. Vahvistaa kokouksen menettelytapasääntö.
4. Valita kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.
5. Valita kaksi ääntenlaskijaa.
6. Hyväksyä toimintasuunnitelma seuraavaa toimintakautta varten.
7. Hyväksyä talousarvio seuraavaa toimintakautta varten.
8. Vahvistaa hallituksen jäsenten lukumäärä seuraavaksi toimikaudeksi.
9. Valita erovuoroisen hallituksen puheenjohtajan tilalle puheenjohtaja
10. Valita erovuoroisen hallituksen varapuheenjohtajan tilalle varapuheenjohtaja
11. Valita erovuoroisten hallituksen jäsenten tilalle hallituksen jäsenet
12. Valita edustajat Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter ry:n seuraaviin kokouksiin.
13. Valita kaksi tilintarkastajaa ja heidän varamiehensä seuraavaksi tilikaudeksi.
14. Käsitellä piirin hallituksen ja jäsenten esittämät, kokouskutsussa mainitut asiat.