Piirin vuosikokoukset

Piirin asioista päättää piirin kokous. Piirin varsinaiset kokoukset ovat vuosittain kevät- ja syyskokous. Kevätkokous pidetään helmi-maaliskuun aikana ja syyskokous syys-lokakuun aikana.

Tiedot tulevista kokouksista löydät Tulevat vuosikokoukset -alasivulta. Menneet vuosikertomukset lisätään kokouksen jälkeen Vuosikertomukset -alasivulle.

Piirin säännöt (2020) linkki

 

POHJANMAAN PARTIOLAISET RY:N SÄÄNNÖT

Pohjanmaan Partiolaiset ry:n perustava kokous 29.9.2007 Kokkolassa. Merkitty yhdistysrekisteriin 2.11.2007

Sääntömuutos hyväksytty Pohjanmaan Partiolaiset ry:n kokouksessa 3.10.2015. Merkitty yhdistysrekisteriin 25.11.2015.

Sääntömuutos hyväksytty Pohjanmaan Partiolaiset ry:n kokouksessa 6.6.2020. Merkitty yhdistysrekisteriin 25.8.2020.

1 §

NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI

Yhdistyksen nimi on Pohjanmaan Partiolaiset ry.

Sen kotipaikka on Oulu ja kielenä suomi. Yhdistys voi käyttää toiminnassaan myös ruotsin kieltä.

Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimeä piiri.

Piirin toiminta-alueen määrää Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:n partioneuvosto.

2 §

TARKOITUS JA TOIMINTA

Piirin tarkoituksena on edistää toiminta-alueensa partiolaisten myönteistä kokonaiskehitystä. Se pyrkii kasvattamaan terveitä, sosiaalisen vastuunsa tuntevia yksilöitä. Tähän sisältyy myös yksilöiden valmiuksien kehittäminen siten, että he pystyvät luovasti toimimaan yhteiskunnassa.

Piiri toimii Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:n jäsenjärjestönä ja pyrkii toteuttamaan tarkoitustaan partiokasvatuksen muodoin, joihin kuuluvat kansainvälinen-, kulttuuri-, raittius-, uskonnollinen- ja yhteiskunnallinen kasvatus ja joita toteutetaan johtajakoulutuksessa, kokouksissa, kursseilla, leireillä, retkillä ja ikäkausittain toteutetussa partio-ohjelmassa.

Piirin harjoittamassa uskonnollisessa kasvatuksessa noudatetaan Suomen evankelis-luterilaisen kirkon ja Suomen ortodoksisen kirkon tunnustusta ja muuta uskontoa tunnustaville partiolaisille varataan mahdollisuus saada oman tunnustuksensa mukaista kasvatusta.

Piiri on puoluepoliittisesti sitoutumaton.

Piiri voi harjoittaa julkaisutoimintaa.

3 §

JÄSENET

Piirin jäseniä ovat varsinaiset jäsenet, joita ovat piirin hallituksen hyväksymät

rekisteröidyt partiolippukunnat.

Varsinaisten jäsenten lisäksi piirillä voi olla B-jäseniä, joita ovat piirin hallituksen hyväksymät piirin toiminta-alueella toimivat rekisteröidyt partiolaisten muodostamat ja muutenkin partioaatetta edistävät yhdistykset.

Piirin kannattajajäseneksi piirin hallitus voi hyväksyä sekä yksityisiä henkilöitä että oikeuskelpoisia yhteisöjä.

Piirin kokous voi piirin hallituksen esityksestä kutsua kunniajäseniksi, jotka ovat erityisen

ansiokkaasti toimineet piirin hyväksi.

4 §

PIIRIN KOKOUKSET JA NIIDEN TEHTÄVÄT

Piirin asioista päättää piirin kokous. Piirin varsinaiset kokoukset ovat vuosittain kevät- ja

syyskokous. Kevätkokous pidetään helmi-maaliskuun aikana ja syyskokous syys-lokakuun aikana.

Ylimääräinen kokous on kutsuttava koolle jos piirin kokous niin päättää, jos vähintään 1/10 piirin äänivaltaisista jäsenistä sitä hallitukselta pyytää erityisesti ilmoitettua asiaa varten tai jos hallitus pitää sitä tarpeellisena.

Piirin kokouksissa on rekisteröidyillä partiolippukunnilla yksi ääni jäsenyhdistyksen jokaista alkavaa 50 jäsenmaksunsa maksanutta jäsentään kohden.

Rekisteröidyt partiolippukunnat valitsevat piirin kokouksiin äänivaltaa käyttävät edustajansa ja heille varaedustajia korkeintaan vuodeksi kerrallaan. Sama edustaja voi käyttää enintään kolme ääntä ja hän voi edustaa oman lippukuntansa lisäksi korkeintaan yhtä partiolippukuntaa. Edustaja ei voi valtuuttaa toista henkilöä tilalleen.

Kutsu piirin kokouksiin on lähetettävä kaikille jäsenille kirjallisesti tai sähköpostitse viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta. Kokouksen kannalta oleelliset liitteet, kuten hallituksen esitys kokouksen menettelytapasäännöksi sekä esityslistaksi on oltava jäsenistön saatavilla kaksi (2) viikkoa ennen kokousta.

Kutsussa on mainittava esille tulevat asiat.

Piirin kokouksissa on B-jäsenillä, kannattajajäsenillä ja kunniajäsenillä läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta.

Kokouksessa käsiteltäviksi halutut ehdotukset on toimitettava hallitukselle, kevätkokoukseen 1.1. ja syyskokoukseen 1.8. mennessä huomioon ottaen yhdistyslain 24 §:n määräykset.

Kevätkokouksen tehtävänä on

 1. Valita kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri.
 2. Todeta kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 3. Vahvistaa kokouksen menettelytapasääntö
 4. Valita kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.
 5. Valita kaksi ääntenlaskijaa.
 6. Vahvistaa vuosikertomus ja tilinpäätös sekä päättää vastuuvapauden myöntämisestä piirin hallitukselle ja muille tilivelvollisille.
 7. Valita edustajat Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter ry:n seuraaviin kokouksiin.
 8. Päättää seuraavan vuoden jäsenmaksusta
 9. Käsitellä hallituksen ja jäsenten esittämät, kokouskutsussa mainitut asiat.

Syyskokouksen tehtävänä on

 1. Valita kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri.
 2. Todeta kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 3. Vahvistaa kokouksen menettelytapasääntö
 4. Valita kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.
 5. Valita kaksi ääntenlaskijaa.
 6. Hyväksyä toimintasuunnitelma seuraavaa toimintakautta varten.
 7. Hyväksyä talousarvio seuraavaa toimintakautta varten.
 8. Vahvistaa hallituksen jäsenten lukumäärä seuraavaksi toimikaudeksi.
 9. Valita hallituksen puheenjohtajan tilalle puheenjohtaja
 10. Valita hallituksen varapuheenjohtajan tilalle varapuheenjohtaja
 11. Valita hallituksen jäsenten tilalle hallituksen jäsenet
 12. Valita edustajat Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter ry:n seuraaviin kokouksiin.
 13. Valita seuraavaksi tilikaudeksi tilintarkastajayhteisö, joka nimeää keskuudestaan vastuutilintarkastajan.
 14. Käsitellä piirin hallituksen ja jäsenten esittämät, kokouskutsussa mainitut asiat.

5 §

PIIRIN HALLITUS JA SEN TEHTÄVÄT

Piirin hallituksen muodostavat hallituksen puheenjohtaja, joka toimii piirinjohtajana ja varapuheenjohtaja, joka toimii piirin varajohtajana sekä viidestä kymmeneen (5-10) muuta jäsentä. Hallituksen jäsenten vastuualueet määritellään toimintaohjesäännössä. Hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä jäsenet valitaan kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan. Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan tai hallituksen muun jäsenen tehtävään voidaan valita yhtäjaksoisesti enintään kolmeksi kaksivuotiskaudeksi.

Hallitus on päätösvaltainen kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet sen jäsenistä on läsnä. Hallituksen puheenjohtajan ollessa läsnä hallituksen varapuheenjohtaja lasketaan jäseneksi tarkasteltaessa päätösvaltaisuutta.

Hallituksen tehtävänä on

 1. Ohjata ja valvoa piirin toimintaa.
 2. Edustaa piiriä.
 3. Huolehtia piirin kokousten koollekutsumisesta.
 4. Huolehtia piirin kokousten päätösten täytäntöönpanosta.
 5. Ratkaista jäseneksi liittymisanomukset, jäsenyydestä erottamiset ja pitää jäsenluetteloa.
 6. Vastata piirin talouden ja omaisuuden hoidosta.
 7. Vahvistaa 8 §:ssä mainitut ohjesäännöt.
 8. Ottaa piirille tarpeellisiksi katsomansa toimihenkilöt.

6 §

PIIRINJOHTAJA JA PIIRIN VARAJOHTAJA

Piirinjohtajan tehtävänä on

 1. Kutsua piirin hallituksen kokoukset koolle.
 2. Johtaa puhetta piirin hallituksen kokouksissa.
 3. Edustaa piiriä hallituksen toimeksiannon mukaisesti.

Piirin varajohtajan tehtävät sisältyvät toimintaohjesääntöön.

7 §

TOIMIHENKILÖT

Käytännön asioiden hoitoa varten piirillä voi olla toimisto sekä tarpeellinen henkilöstö.

8 §

TOIMINTAOHJESÄÄNTÖ

Piirin henkilöstön työsuhteisiin liittyvät oikeudet ja velvollisuudet sekä hallituksen jäsenten

tarkemmat tehtävät ja toiminta määritellään toimintaohjesäännössä. Toimintaohjesäännön

vahvistaa hallitus, joka voi vahvistaa myös muita tarpeellisia toimintaansa liittyviä ohjesääntöjä.

9 §

JÄSENMAKSU

Piirille perittävästä seuraavan vuoden jäsenmaksusta päättää piirin kevätkokous.

Varsinaiset jäsenet, B-jäsenet ja kannattajajäsenet ovat velvollisia suorittamaan jäsenmaksun.

Jäsenmaksu voi olla eri suuruinen eri jäsenryhmille samoin kuin kannattajajäsenenä olevalle yksityiselle henkilölle ja yhteisölle. Kunniajäsen on vapaa jäsenmaksuista.

10 §

TILIKAUSI

Piirin toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi. Tilit on jätettävä tilintarkastajille viimeistään kolme (3) viikkoa ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien on annettava lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kevätkokousta.  

11 §

TALOUS

Piirillä on oikeus omistaa kiinteistöjä ja osakkeita, ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä kerätä varoja toimintaansa varten.

12 §

NIMEN KIRJOITTAMINEN

Piirin nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi heistä

yhdessä hallituksen määräämän hallituksen jäsenen tai hallituksen määrämän toimihenkilön kanssa.

13 §

SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN

Näihin sääntöihin voidaan tehdä muutoksia piirin kokouksissa jos 2/3 äänestyksessä annetuista äänistä sitä kannattaa.

14 §

PIIRIN PURKAMINEN

Piiri purkautuu jos sitä koskeva päätös on tehty kahdessa perättäisessä ainakin kuukauden väliajoin pidetyssä piirin kokouksessa ja vähintään 2/3 äänestyksessä annetuista äänistä on purkamista kannattanut tai yhdessä kokouksessa jos purkamista on kannattanut 5/6 äänestyksessä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava, että käsiteltäväksi tulee piirin purkaminen. Jos piiri purkautuu, luovutetaan sen varat piirin päämäärien mukaiseen toimintaan jälkimmäisen purkamisesta päättäneen kokouksen päätöksen mukaisesti.