Vapaaehtoistuki ja turvallisuus

Vapaaehtoistuen toiminnanala muodostuu vapaaehtoistuen ryhmästä sekä kolmesta jaostosta (aikuis-, mentorointi- ja turvallisuusjaosto).

Toiminnanala vastaa vapaaehtoistyössä toimivien henkilöiden tukemisesta piirissä ja lippukunnissa. Tukee omalta osaltaan pestijärjestelmän käyttöä lippukunnissa, järjestää koulutustapahtumia ja kehittää vapaaehtoistuen muotoja.

Vapaaehtoistuen ryhmä:

Osaamisen kehittäminen ja näkyväksi tekeminen partiossa 

Pestijärjestelmän kehittäminen ja aikuistoiminta partiossa 

  • kehittää pestijärjestelmän käyttöä lippukunnissa, jolla tuetaan vapaaehtoisten pestausta https://www.partio.fi/lippukunnille/pestien-tuki/pesti-ja-pestaaminen/ 
  • käyttää aktiivisesti yhteisiä malleja pestien rekrytoinnissa, -tukemisessa ja -arvioinnissa  
  • tukee lippukunnan pestijohtajaa ja muita johtajia pestauksessa, jotta heillä on mahdollisuus onnistua tehtävissään 
  • tarjoaa tukea ja koulutusta lippukunnille Tervetuloa partioon -koulutuksen järjestämisessä 

Johtamiskäsityksen kehittäminen 

  • viestii ja tekee molempien maailmanjärjestöjen johtamiskäsityksiä tunnetuksi lippukunnissa  

 

Aikuisjaosto tukee kaikkia piirin alueella toimivia 22 vuotta täyttäneitä partiolaisia. Jaosto auttaa lippukuntia huolehtimaan heidän uusista aikuisistaan. Jaosto suunnittelee ja toteuttaa lippukunnille työkaluja aikuisten rekrytointiin ja pesteissä tukemiseen. Jaosto tukee lippukuntia aikuisryhmien perustamisessa sekä aikuisluotseja pesteissään.

Jaostolla on oma puheenjohtaja, jonka lisäksi jaostoon kuuluu riittävä määrä muita jäseniä, joiden tehtävä määritellään tarpeen mukaan.

Aikuisjaosto myös tukee piirin luottiksia pesteissään sekä suosittelee osallistumaan piirin järjestämiin johtamis- ja taitokoulutuksiin. 

Piirin pestilähtöinen koulutussuunnitelma

Piiriluottiksen polku 

Lippukunnan johtajahuoltovastaavan pestikuvaus

 

Kehittää mentorointia piirin lippukunnissa, sekä pitää yllä piirin mentoripankkia.

Tukee lippukuntia mentoroinnin järjestämisessä. https://www.partio.fi/lippukunnille/pestien-tuki/mentorointi/ 

 

Turvallisuusjaosto viestii lippukunnille turvallisuusasioista ja tukee niitä turvallisuusasioissa, sekä kouluttaa ja neuvoo turvallisuuteen liittyvissä asioissa. 

Markkinoi Turvallisesti yhdessä -koulutusta ja viestii turvallisuusohjeiden päivityksestä lippukuntien johtajille .

 

Materiaaleja SP:n materiaalipankista: