Moninaisuus

Kaikki erilaisia, kaikki samanarvoisia. Saavutettavuus on moninaisuuden huomioimista, joka ei rajoitu vain esteettömyyteen.

Moninaisuusjaosto

Pohjanmaan Partiolaisten moninaisuusjaosto kuuluu piirin alueryhmään. Tehtävänä on tukea lippukuntia ja piirin toiminnanaloja moninaisuusasioissa mm. koulutuksin ja toimintavinkein. Lisäksi jaoston tehtävänä on herättää arvo- ja asennekasvatuskeskustelua tasa-arvoisesta ja moninaisesta partiosta. Moninaisuusjaosto tähtää siihen, että jokainen tulee nähdyksi ja kuulluksi juuri sellaisena kuin on.

Lippukunnat voivat olla myös itse suoraan yhteydessä moninaisuusjaostoon.

Piiritoimiston toimipaikkojen saavutettavuudesta ja esteettömyydestä löydät täältä.

#oletamoninaisuutta

 

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmassa määritellään miten tasa-arvon, yhdenvertaisuuden ja moninaisuuden toteutuminen varmistetaan partiotoiminnassa. Pohjanmaan Partiolaisten piirihallitus on hyväksynyt piirin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman 2.9.2019.

Lippukunnat voivat halutessaan tehdä myös oman tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman. Valmiin suunnitelman on hyvä hyväksyä lippukunnan hallitus.

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA

Hyväksytty: Piirihallitus 2.9.2019
Voimassaolo: 2019-2021

Partion tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmassa määritellään, miten tasa-arvon, yhdenvertaisuuden ja moninaisuuden toteutuminen varmistetaan partio-toiminnassa. Tällä dokumentilla määritellään, miten Pohjanmaan Partiolaiset toteuttaa ja tukee alueellisena piirijärjestönä piirin luottamushenkilöitä ja partiolippukuntia toteuttamaan tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta ja moninaisuutta harrastus- ja vapaaehtoistoiminnassa. Pohjanmaan Partiolaiset toteuttaa Suomen Partiolaiset ry:n tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa toiminnassaan. Tasa-arvo-, yhdenvertaisuus- ja moninaisuuskäsitteet on määritelty valta-kunnallisessa suunnitelmassa.

Partion moninaisuusvisio 2021

Partion moninaisuusvision 2021 mukaan jokainen saa harrastaa ja tehdä vapaaehtoistyötä partiossa kokematta häirintää tai syrjintää. Tavoite edellyttää, että jokainen partiolainen osaa ja tarvittaessa uskaltaa puuttua havaitsemaansa syrjintään ja epäasialliseen käytökseen. Lisäksi partiolainen tunnistaa ennakkoluulonsa ja piiloasenteensa sekä antaa niiden olla vaikuttamatta omaan toimintaansa partiossa. Partiotoiminta on avointa kaikille, jotka hyväksyvät partioliikkeen arvopohjan.  Aiempaa saavutettavamman toiminnan eteen on tehtävä työtä päämäärätietoisesti. Tasa-arvoinen ja yhdenvertainen kohtelu voi edellyttää myös positiivista erityiskohtelua ja toiminnan mukauttamista, jotta mahdollisuudet osallistua toimintaan olisivat kaikille samat yksilön ominaisuuksista riippumatta.

Tavoitteen saavuttamiseksi Pohjanmaan Partiolaiset moninaisuusjaoston johdolla

 • Järjestää koulutusta ja tarjoaa materiaalia yhdenvertaisuudesta, tasa-arvosta ja moninaisuuden huomioimisesta luottamushenkilöilleen ja lippukunnille.
 • Seuraa keskusjärjestön ja piirin asettamien tavoitteiden toteutumista sekä tukee ryhmiä ja jaostoja tavoitteiden saavuttamisessa.
 • Huolehtii, että lippukuntatuesta vastaavat ryhmät ja jaostot osaavat tukea yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistämisessä lippukunnissa.
 • Tarjoaa mallin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman tekemiseen lippukunnissa. 


 Tavoitteen saavuttamiseksi Pohjanmaan Partiolaisten lippukunnat

 • Sitoutuvat toteuttamaan piirin ja keskusjärjestön tasa-arvo- ja yhden-vertaisuussuunnitelmaa omassa toiminnassaan.
 • Huomioivat ja hyödyntävät Yhteiseen Partioon -toimintamerkkiä sekä muuta moninaisuusmateriaalia lippukunnan asenneilmapiirin kehittämiseksi.
 • Halutessaan tekevät oman suunnitelman yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistämiseksi. Suunnitelman hyväksyy lippukunnan hallitus. Suunnitelma tuodaan lippukunnan jäsenistölle tiedoksi.


Jalkauttaminen

Tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyviä teemoja edistetään erityisesti nykyisessä toimintakulttuurissa esiintyviin esteisiin kohdistuvan tarkistamisen ja toimenpiteiden avulla.

Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumisen esteitä partiossa ovat esimerkiksi

 • Partiolaisilta puuttuva osaaminen ja uskaltaminen kohdata erilaisia ryhmiä.
 • Ryhmänjohtajien osaaminen erilaisten lasten ja nuorten kanssa toimiessa.
 • Kaikilla alueilla ei ole tarjolla partiota.
 • Partioon osallistuminen ei ole mahdollista viikkoaikatauluun (säännölliset kokoukset) tai kokoontumispaikkaan (kolon kaukaisuus, tms.) liittyvistä syistä johtuen.
 • Partioon haluavilla on haastava taloustilanne ja osallistumisen hinta nousee kynnykseksi.
 • Tapa, jolla uskontoa käsitellään partiossa, voi jättää ulkopuolelle ne henkilöt, joiden maailmankatsomus poikkeaa tästä.
 • Esteelliset kolot. 


Tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta toteutettaessa

 • Tutkitaan koulupäivän aikana tapahtuvan partiotoiminnan mahdollisuuksia.
 • Kaikissa ryhmissä on voitava olla oma itsensä, ratkaistaan asia myös seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen näkökulmasta.

Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumisen esteiden poistamiseen partiossa
kiinnitetään huomiota piirin ja lippukuntien toiminnan suunnittelussa, yleisesti keskusteluissa, piirin viestinnässä sekä partiotoiminnan järjestämisessä.

 

Moninaisuusjaoston pieniä vinkkejä moninaisuuden huomioimiseen lippukunnassa

– Ole läsnä, älä vain paikalla
– Ole aito, oma itsesi
– Kehu, kannusta, kiitä
– Keskity kuuntelemaan
– Hymyile
– Anna ohjeet lyhyesti ja selkeästi, pala kerrallaan
– Keskity hyvään ja positiiviseen
– Asenne ratkaisee
– Sopikaa yhteisesti ryhmän pelisäännöistä
– Unohda ennakkoasenteet
– Tutustu, älä oleta
– Erilaisuuden ei tarvitse tarkoittaa erityistoimenpiteitä
– Etsi lisää tietoa erilaisuudesta, kun siltä tuntuu
– Kun oletat, oleta moninaisuutta

 

Yhteiseen partioon -toimintamerkki

Merkin avulla partioryhmä tutustuu moninaisuuteen ja pohtii sen merkitystä niin partiossa kuin partion ulkopuolellakin. Tavoitteena on, että partiolaiset ymmärtävät, että partio on avoin harrastus kaikille. Vinkkejä merkin suorittamiseen ja linkin materiaaleihin löydät partio-ohjelman sivuilta.

 

Kuinka kertoa partiosta ymmärrettävästi?

Kertomisen tukena voi käyttää selkokieltä. Selkokieli on pelkistetty sisällöltään ja sanastoltaan yleiskieltä ymmärrettävämmäksi. Lue lisää partiosta selkokielellä. Partiosta on kerrottu myös viittomakielellä, katso videot täältä.

Opi lisää aiheesta  Parempi lippukunta -verkkokoulutuksen avulla kuuntelemalla noin reilun tunnin mittainen koulutus.

 

Koulutukset

Toiminnan tueksi on tehty lyhyitä ja helposti kuunneltavia verkkokoulutuksia erilaisista aiheista, esimerkiksi miten ottaa ryhmään mukaan erityistä tukea tarvitseva sekä miten tehdä lippukunnasta paikka, jossa jokainen saa olla oma itsensä.

Mistä löydän tietoa moninaisuudesta?

- Paljon erilaista tietoa ja vinkkejä löytyy Suomen Partiolaisten Avoin partio -sivustolta.

- Katso video kuinka partiosta voi kertoa ymmärrettävästi.

- Saavutettavuus partiotapahtumissa -Suomen Partiolaisten ohjeistus.

- Katso video kuinka lippukunnasta voi tehdä paikan, jossa jokainen voi olla oma itsensä.

- Normit nurin -opas antaa vinkkejä siihen miten ottaa kaikki huomioon toiminnassa.

- Vuoden 2020 muistelemispäivän Elämänlankoja -pelin avulla voi tutustua moninaisuuteen, oikeudenmukaisuuteen ja osallistamiseen.

- Vinkkejä toiminnan avoimuuteen löytyy avoimempaa partiota -oppaasta sekä 100 uutta tapaa -internetsivuilta.

- Vinkkejä lippukunnan yhdenvertaisuussuunnitteluun löytyy Kaikki mukana? Yhdenvertaisuussuunnittelun opas nuorisotyöhön -oppaasta.

- Moninaisuusluupin avulla on helppo tarkastella oman/lippukunnan toiminnan saavutettavuutta. 

- Yhteiseen partioon -toimintamerkin avulla pystyy tutustumaan moninaisuuteen ja pohtimaan sen merkitystä partiossa ja partion ulkopuolella.

- Facebookista löytyy ryhmät Esteettömyys partiossa ja Moninaisuus partiossa, joidenka kautta löytyy tietoa sekä sitä kautta on myös helppo kysyä saavutettavuudesta ja moninaisuudesta.

- Kuvakortit jokamiehen oikeuksista.

- Jokaisella on oikeus luonnossa liikkumiseen. Tietoa esteettömistä luontoreiteistä löytyy invalidiliiton -sivuilta.

- Ohjeistus saavutettavuuden ja esteettömyyden huomioimiseen retkellä ja leirillä.

- Esteettömyys Roihulla (sivu 35).

- Oma Reppu selkokielinen opas retkeilyyn -kirja sisältää selkokielellä tietoa muun muassa partiosta, retkeilystä, luonnosta ja turvallisuudesta.

- Kuvia moninaisuudesta voi käyttää esimerkiksi keskustelun, hiljentymisen, KIM -leikkien yms. pohjana.

- Sisupartiolaiset ovat partiolaisia, jotka tarvitsevat erityistä tukea vamman, pitkäaikaissairauden tai muun ominaisuuden vuoksi. Toiminnan tueksi sisutoiminnasta löytyy tietoa sekä linkki sisupartio-oppaaseen sisupartio -sivulta

- Nummensisujen blogi antaa konkreettisia vinkkejä toimintaan blogitekstien lopuissa.

- Katso video kuinka ottaa ryhmään mukaan sisupartiolainen tai muuten tukea tarvitseva lapsi tai nuori.

- Monikulttuuriseen partiotoimintaan löytyy vinkkejä sekä erilaisia opas -vihkoja Pääkaupunkiseudun Partiolaisten -sivuilta.

- Repussa kielet ja kulttuuri sekä Tuut sä mun kaa? - oppaat antavat vinkkejä monikulttuurisempaan partioon.

- Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöistä kerrotaan pinkkipartiolaisten sivuilla. Sivuilta löytyy muun muassa tietoa pinkkipartiosta, materiaalipankki sekä linkkejä aiheeseen liittyviin sivustoihin ja materiaaleihin.

- Katso lyhyt video kuinka tukikuvia voidaan käyttää lippukunnan arjessa.

- Materiaalia kommunikoinnin tukemiseen löytyy Papunetistä, esimerkiksi kuva- ja äänipankki.

- Tulostettavat tunnekortit tukevat tunteiden nimeämistä ja ilmaisemista. Tunnekortteja löytyy erilaisia, esimerkiksi Mieli tunnekortit ja Mahti tunnekortit.

Suomen Partiolaisten mielen hyvinvointi partiossa -sivulle on koostettu kattavasti tietoa mielen hyvinvoinnista.

- Mukavasti yhdessä -sivusto antaa vinkkejä ja keinoja kiusaamisen ehkäisyyn ja siihen puuttumiseen.

 

Yläkuva: Eeva Helle
Kuvitus: Meeri Rasivirta